Kosztorysy budowlane

Kosztorys prac budowlanych jest to dokument określający wyrażoną w pieniądzu wartość robót budowlanych i obiektów, wyliczoną według ustalonych metod. Kosztorysy w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządzane są niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Prawidłowo sporządzony kosztorys może pełnić różnorodne funkcje. Dla inwestora określa wartość przewidywanych kosztów realizacji inwestycji, a dla firmy wykonawczej wartość za jaką będzie skłonne wykonać robotę budowlaną.

Biuro inżynierskie BRIMBORG opracowuje kosztorysy budowlane w następującym zakresie:

kosztorysy inwestorskie – kalkulacja szacunkowa kosztów wykonania robot, przygotowywana dla inwestora

kosztorysy ofertowe – kalkulacja ceny oferty, opracowywana dla wykonawcy na potrzeby złożenia oferty na wykonanie określonych robót lub przetargu

kosztorysy powykonawcze – kalkulacja dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty, gdy nie został opracowany kosztorys ofertowy bądź zmienił się zakres robot; jest sporządzany dla wykonawcy po wykonaniu prac

kosztorysy zamienne – kalkulacja dla dokonania zamiany ceny ustalonej pierwotnie i przygotowany dla wykonawcy jako propozycja zmian pierwotnego kosztorysu z uwagi na zmiany początkowo określonego zakresu prac

a także:

Przedmiary i obmiary na obiekcie

Kosztorysy w ramach dofinansowania PFRON

Kosztorysy dla banku w celu uzyskania kredytu na budowę domu

Kosztorysy dla osób ubiegających się o dotacje unijne

Kalkulacji i szacowania wartości inwestycji

Aktualizacje kosztorysów według aktualnych stawek RMS

Weryfikacja merytoryczna kosztorysów

Specyfikacje techniczne

Nadzór Inwestorski

Z uwagi na to, że Prawo Budowlane w większości przypadków inwestycji budowlanych wymaga powołania niezależnego nadzoru budowlanego nad inwestycją proponujemy Państwu wypełnienie powyższego obowiązku i objęcie funkcji Kierownika Budowy.

Biuro inżynierskie BRIMBORG oferuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w następującym zakresie:

Inspektor nadzoru – ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zagwarantować realizację swoich interesów związanych z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.

Kierownik budowy – kierowanie wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową czy też nadbudową.

Inżynier budowy – nadzór nad pracami brygad budowlanych

a także:

Obsługa przetargu na wyłonienie wykonawcy robót

Harmonogramy rzeczowo-finansowe

Przeglądy techniczne budynków

Prawo budowlane w art. 61 nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek utrzymywania użytkowanych obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Aby wypełnić powyższy obowiązek ustawodawca wprowadził w Prawie budowlanym w art. 62 system kontroli (przeglądów technicznych) obiektów budowlanych.

Biuro inżynierskie BRIMBORG wykonuje przeglądy techniczne w następującym zakresie:

Przegląd półroczny – kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

Przegląd roczny – kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Przegląd pięcioletni – kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą objęte będzie również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

a także:

Zakładanie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

Optymalizacja kosztów

Value Engineering polega na analizie kosztów i rozwiązań projektowych w celu zastosowania najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych w ramach budżetu klienta.
Optymalizacja kosztów jest metodą poszukiwania alternatyw technicznych i organizacyjnych prowadzących do redukcji zbędnych kosztów przy spełnieniu postawionych wymagań funkcjonalnych i jakościowych.

Biuro inżynierskie BRIMBORG przygotowuje optymalizacje w następującym zakresie:

Projekt – optymalizacja projektu pod względem zastosowanych rozwiązań

Materiały – optymalizacja zastosowanych materiałów

a także:

Negocjacje cenowe z wykonawcami

Opinie techniczne

Opinia techniczna określa, analizuje i interpretuje stan projektowy lub rzeczywisty obiektu budowlanego albo jego elementów i formułuje wnioski dotyczące dalszych zamierzeń do przedmiotowego budynku. Jest tworzona na podstawie dokładnych oględzinach obiektu, analizy i interpretacji całej dostępnej dokumentacji projektowej. Diagnoza w takim opracowaniu jest stawiana na podstawie wiedzy i doświadczenia eksperta, dlatego taki rodzaj opracowania technicznego powinna sporządzać osoba posiadająca uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń. Wiodący celem opinii jest ocena analizowanego stanu obiektu na tle obowiązujących przepisów prawnych i technicznych. Powinna również umożliwić odpowiedź  na pytania czy planowane zamierzenia wobec przedmiotowego budynku (np. modernizacja) są możliwe do wykonania i ekonomicznie uzasadnione. Wnioskiem ze sporządzonej opinii może być konieczność wykonania opracowania bardziej szczegółowego czyli ekspertyzy technicznej.

Biuro inżynierskie BRIMBORG opracowuje opinie techniczne w następującym zakresie:

Budowy –

Remontu 

Inne  –

Project Monitor

Monitorowanie przebiegu inwestycji – pełna kontrola nad przebiegiem inwestycji budowlanych, m.in. weryfikacja dokumentacji księgowej, budowlanej, umów inwestycyjnych czy opinii oraz ocena realizacji budżetu. Kontrola harmonogramu realizacji prac budowlanych. Prowadzenie bieżącej analizy odstępstw od pierwotnych ustaleń i określanie ich wpływ na realizację projektu pod kątem poniesionych kosztów, opóźnień prac czy potencjalnych zagrożeń dla inwestycji.

Biuro inżynierskie BRIMBORG oferuje monitorowanie przebiegu inwestycji w następującym zakresie:

Raport wstępny – jest opinią na temat kosztów założonych w projekcie budowlanym, w tym na temat tzw. wkładu własnego inwestora, raport ten zawiera też ocenę harmonogramu rzeczowo-finansowego, potwierdza lub zaprzecza zgodność dokumentacji projektowej z zakresem już wykonanych prac, a także określa ich jakość oraz koszty,

Raport okresowy – jest sporządzany przeważnie co najmniej raz na trzy miesiące i ocenia, czy prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. Określa nie tylko ich terminowość, ale i jakość oraz zgodność z umową zawartą między inwestorem a wykonawcą. Obejmuje też analizę faktur pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym,

Raport końcowy – wieńczy zakończenie projektu i potwierdza wykonanie wszystkich prac budowlanych zgodnie z ustalonym harmonogramem, ocenia poziom zgodności zakończonego projektu budowlanego z projektem technicznym i wywiązanie się z zobowiązań budżetowych.